O nás

naše láska k tomuto úžasnému plemeni začala už kdysi dávno , a to láskou ke psům jako takovým.

V životě mě provázeli psi na každém kroku, už od plenek, což znám z vyprávění, či střípků vzpomínek a s láskou na každého z nich vzpomínám. Přestože, šlo o naprosto odlišná plemena ( anglický kokršpaněl, německý ovčák , kavkazský pastevecký pes..) tak mou představu o psovi mých snů paradoxně formovali a nasměrovali právě k tak ušlechtilému dechberoucímu plemenu jímž zajisté RHODEZSKÝ RIDGEBACK  je !!A to nejen v pohybu ...

Měla jsem velké štěstí a to v podobě mého manžela, který měl podobný osud, a přestože měl celé dětství psy z útulku, tak RR ho okamžitě nadchl, hlavně ta jejich svéhlavost a rád můj sen přeměnil na sen společný.

...mé první střetnutí se samcem RR bylo právě na cvičáku kam jsme jezdili s naším NO ,kde se jeho majitelka nesetkala s vřelým přijetím a právě možná tam, jsem byla tak nadšená jak krásné zvíře to bylo a zároveň jsem nechápala proč je tak odmítán na poli,, pejskařů,,... že mě má zvědavost nenechala..

.... začala jsem pročítat všemožné informace odkud a jaké to pleneno je a pohlcovalo mne čím dál víc...

víte jak se vždy říká vše zlé je pro něco dobré?

 A tak to bylo i v mém případě... muselo se hodně věcí v mém životě změnit a hodně vody v řekách uplynout než jsme si konečně jeli pro naši vysněnou holčičku...

byla krásná hebká voňavá a tak tulivá... 

Naše holcička Daikiri Chaitali  lion's dark.Její chuť do života,ale hlavně k jídlu 🙂 je nekonečná...

Ano a zůstalo jí to dodnes,přestože jí je 10 let 😉

Avšak pořád jsme snili o rozšíření smečky o další holčičce a ano trvalo to dalších sedm let od pořízení naší Kirušky, než se Svět zbláznil, vše se zamotalo a místo holčičky se do našich srdcí zapletl pan ,,ÚŽASNÝ,, Targaryen 🖤
Kira ♥️& Tary ♥️ byli hned nejlepší parťáci,,Kira ho vychovávala a zároveň díky němu našla zase to štěně v sobě ...

 

děkujeme za každý den našeho,ale hlavně Janči ( chovatelka ) rozhodnutí,kdy začal patřit do naší rodiny.

Tary je opravdu povahou synonymem svého jména...pan Úžasný ,Něžný obr... milující, prostě je úžasný ve všech ohledech a je prostě náš.

Někdy to osud tak zamotá ... někdy to trvá spoustu času ,ale nevadí... prostě vše je jak má být a my jsme šťastní, že tak skvělá stvoření jako jsou psi existují a omlouvám se obdivovatelům jiných plemen, ale RR je prostě ♥️....s poděkováním všem co s láskou a úctou k plemeni odchovávají tyto skvělá stvoření....

děkuji


hlavně naší chovatelce od Kiry Lucce ♥️🐾 a chovatelce  Taryho Janče 🐾♥️

our love for this wonderful breed started a long time ago with our love for dogs as such.
In my life, dogs have accompanied me every step of the way, since I was in diapers, which I know from stories or scraps of memories, and I remember each of them with love. Although, they were completely different breeds ( English Cocker Spaniel, German Shepherd Dog, Caucasian Shepherd Dog...) so my idea of my dream dog was paradoxically shaped and directed to such a noble breed, which is certainly the RHODEZ RIDGEBACK !!!
I was very lucky in the form of my husband, who had a similar fate, and although he had shelter dogs all his childhood, he was immediately fascinated by RR, especially their willfulness, and was happy to turn my dream into a shared dream.

...my first encounter with a male RR was at the training ground where we went with our NO, where his owner did not meet with a warm welcome and maybe it was there that I was so excited about what a beautiful animal he was and at the same time I did not understand why he was so rejected in the field of,,,,,,,,,,, that my curiosity did not leave me..
... I started to read all kinds of information from where and what kind of prey it is and it absorbed me more and more...

You know how they always say everything bad is good for something?

 And so it was in my case... a lot of things had to change in my life and a lot of water in the rivers had to pass before we finally went to get our dream girl...

she was beautiful and soft and fragrant and so cuddly...

Our girl Daikiri Chaitali lion's dark.Her appetite for life,but most importantly for food 🙂 is endless...

Yes and she has remained so till today,even though she is 10 years old 😉.
But we still dreamed of expanding the pack with another girl and yes it took another seven years from the time of our Kirushka's acquisition until the world went crazy, everything got mixed up and instead of a girl, Mr. "AMAZING" Targaryen got involved in our hearts 🖤
Kira ♥️& Tara ♥️ were the best partners,,Kira raised him and thanks to him she found the puppy in herself again ...

 

Thank you for every day of our,but especially Janci ( breeder ) decision,when he started to belong to our family.

Tara is truly a character synonymous with his name...Mr. Amazing , Gentle Giant... loving, just amazing in every way and he is simply ours.

Sometimes fate gets so messed up...sometimes it takes a lot of time, but it doesn't matter... just everything is as it should be and we are lucky that such great creatures as dogs exist and I apologize to the admirers of other breeds but RR is just ♥️....with thanks to all who breed these great creatures with love and respect for the breed....

Thank youespecially to our breeder from Kira Lucy ♥️🐾 and to Tary Janč's breeder 🐾♥️